بازدید مدیرعامل و معاونان بیمه آرمان از شعبه اهواز

مدیرعامل بزمه آرمان به اتفاق سه تن از معاونان این شرکت امروز از فعالیتهای بیمه ای شعبه اهواز بازدید کردند.