برگزاری دوره آموزشی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث

مهر ۰۲, ۱۳۹۶ (۰) نظر

برگزاری دوره آموزشی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث

پژوهشکده بیمه دوره آموزشی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه های مرتبط را برگزار می کند.

نظر (۰)