غیبت سوال برانگیز طارمى در تمرین پرسپولیس

تیر ۱۳, ۱۳۹۶ (۰) نظر

غیبت سوال برانگیز طارمى در تمرین پرسپولیس

در شرایطى که با پایان مهلت مذاکره مهدى طارمى او از امروز باید در تمرینات پرسپولیس حضور مى یافت، غیبت داشت.

نظر (۰)