چرا بیمه اتکائی امین به سازمان مدیریت صنعتی اعتراض کرد؟

اسفند ۰۹, ۱۳۹۶ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز،بیمه اتکایی امین طی نامه ای اعتراض خود را نسبت به گنجاندن نام این شرکت در ردیف ۳۳۹ مربوط به ۵۰۰ شرکت برتر ایران را به سازمان مدیریت صنعتی اعلام کرد.

در این نامه به آمارهای غلط درج شده در مقابل نام بیمه ا تکایی امین اعتراض شده و این پیشنهاد مطرح گردید که در آینده سعی شود اطلاعات تهیه شده قبلاً با شرکت مربوطه یکسان سازی شود.

این گزارش حاکی است ،بیمه اتکایی امین به نحوه انتخاب شرکت های بیمه در ۵۰۰ شرکت برتر با توجه به ماهیت فعالیت شرکت های بیمه ای نیز انتقاد کرد.

نمونه ای از ایرادات نحوه انتخاب شرکت های بیمه بشرح ذیل می باشد:

۱-فروش در بیمه معادل حق بیمه تولیدی می باشد که میزان فروش بیشتر به معنای تعهد بیشتر و لزوماً شرکت برتر نمی باشد . باید فروش با سرمایه موجود تناسب داشته باشد، بهترین روش در حال حاضر رتبه بندی بر مبنای توانگری مالی است که بیمه مرکزی به استناد مقررات شورای عالی بیمه  اعلام مینماید.

۲- معیارهای انتخاب فروش در نامه سازمان مدیریت صنعتی (پیوست) مربوط به درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی ناخالص مؤسسات بیمه می باشد نه مربوط به فروش

۳- در صورت انتخاب معیارهای فروش در نامه سازمان مدیریت صنعتی باید هزینه واگذاری و ذخیره حق بیمه و کارمزد از فروش کم شود.

۴- ضمناً کارگزاری رسمی بیمه سایپا یک مؤسسه بیمه نمی باشد و درج آن در گروه مؤسسات بیمه موضوعیت ندارد.

به گزارش ریسک نیوز ، البته پیش ازین شرکت ، منتقدان دیگری نیز نسبت به نحوه رتبه بندی شرکتهای بازرگانی از سوی سازمان مدیریت صنعتی انتقاد داشته اند چرا که گاها میان شاخص مورد بررسی از سوی این سازمان و امار عملکرد واقعی شرکتها مغایرتهای بسیاری وجود داشته و این امر ابهاماتی را در راستای نحوه رتبه بندی ایجاد کرده است.

به طور مثال در امار عملکرد شرکتهای بیمه که در سالنامه اماری بیمه مرکزی بدانها اشاره شده با امار ارزیابی شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی تفاوتهای چشمگیری دیده می شود.

برخی کارشناسان معتقدند ، عملکرد بیمه گران به دلیل تفاوتی که با سایر نهادهای مالی دارد ،نیازمند نگاه عمیق تری است.

البته سازمان مدیریت صنعتی پاسخی را به شرکت بیمه اتکائی امین ارسال کرده است که طی ان تاکید داشته ازشاخص های بین المللی استفاده شده و روش های محاسبه از شاخص های شناخته شده و بین المللی فورچون تبعیت می کند.

 

IMG 20180227 190506

جوابیه سازمان مدیریت صنعتی بشرح ذیل می باشد، که این توضیحات مورد تأیید بیمه اتکایی امین  نمی باشد.

 

IMG 20180227 190511

نظر (۰)