چرا بیمه اتکائی امین به سازمان مدیریت صنعتی اعتراض کرد؟

فوریه 28, 2018 (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز،بيمه اتکايي امين طي نامه اي اعتراض خود را نسبت به گنجاندن نام اين شرکت در رديف ۳۳۹ مربوط به ۵۰۰ شرکت برتر ايران را به سازمان مديريت صنعتي اعلام کرد.

در اين نامه به آمارهاي غلط درج شده در مقابل نام بيمه ا تکايي امين اعتراض شده و این پيشنهاد مطرح گردید که در آينده سعي شود اطلاعات تهيه شده قبلاً با شرکت مربوطه يکسان سازي شود.

این گزارش حاکی است ،بيمه اتکايي امين به نحوه انتخاب شرکت هاي بيمه در ۵۰۰ شرکت برتر با توجه به ماهيت فعاليت شرکت هاي بيمه اي نیز انتقاد کرد.

نمونه اي از ايرادات نحوه انتخاب شرکت هاي بيمه بشرح ذيل مي باشد:

۱-فروش در بيمه معادل حق بيمه توليدي مي باشد که ميزان فروش بيشتر به معناي تعهد بيشتر و لزوماً شرکت برتر نمي باشد . بايد فروش با سرمايه موجود تناسب داشته باشد، بهترين روش در حال حاضر رتبه بندي بر مبناي توانگري مالي است که بيمه مرکزي به استناد مقررات شوراي عالي بيمه  اعلام مينمايد.

۲- معيارهاي انتخاب فروش در نامه سازمان مديريت صنعتي (پيوست) مربوط به درآمدهاي عملياتي و غير عملياتي ناخالص مؤسسات بيمه مي باشد نه مربوط به فروش

۳- در صورت انتخاب معيارهاي فروش در نامه سازمان مديريت صنعتي بايد هزينه واگذاري و ذخيره حق بيمه و کارمزد از فروش کم شود.

۴- ضمناً کارگزاري رسمي بيمه سايپا يک مؤسسه بيمه نمي باشد و درج آن در گروه مؤسسات بيمه موضوعيت ندارد.

به گزارش ریسک نیوز ، البته پیش ازین شرکت ، منتقدان دیگری نیز نسبت به نحوه رتبه بندی شرکتهای بازرگانی از سوی سازمان مدیریت صنعتی انتقاد داشته اند چرا که گاها میان شاخص مورد بررسی از سوی این سازمان و امار عملکرد واقعی شرکتها مغایرتهای بسیاری وجود داشته و این امر ابهاماتی را در راستای نحوه رتبه بندی ایجاد کرده است.

به طور مثال در امار عملکرد شرکتهای بیمه که در سالنامه اماری بیمه مرکزی بدانها اشاره شده با امار ارزیابی شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی تفاوتهای چشمگیری دیده می شود.

برخی کارشناسان معتقدند ، عملکرد بیمه گران به دلیل تفاوتی که با سایر نهادهای مالی دارد ،نیازمند نگاه عمیق تری است.

البته سازمان مدیریت صنعتی پاسخی را به شرکت بیمه اتکائی امین ارسال کرده است که طی ان تاکید داشته ازشاخص های بین المللی استفاده شده و روش های محاسبه از شاخص های شناخته شده و بین المللی فورچون تبعیت می کند.

 

IMG 20180227 190506

جوابيه سازمان مديريت صنعتي بشرح ذيل مي باشد، که اين توضيحات مورد تأييد بيمه اتکايي امين  نمي باشد.

 

IMG 20180227 190511

نظر (۰)نظر ارسال کنید